Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Dům spolku Svatopluk - dnešní Kulturní dům

V okresním archivu Šumperk zůstala dochovaná dokumentace týkající se výstavby domu spolku „Svatopluk“. Bohužel se v materiálech nedochovala výkresová část, avšak přesný popis stavby včetně postupu realizace výstavby je uveden v protokolech, ze kterých citujeme:

Národní dům (dnešní kulturní dům) roku 1926

Národní dům (dnešní kulturní dům) roku 1926.

První část

Předseda spolku katolicko-čtenářského „Svatopluk“ v Bludově předkládá žádost o povolení ku stavbě spolkového domu na vlastním pozemku parcelní číslo 268/2 v Bludově dle přiložených nákresů. Ku komisionelnímu řízení předvolati jest předsedu spolku, stavitele Josefa Sovu v Lošticích a sousedy Josefa Pavlíka č. 34 v Bludově, pak Teresii Langrovou č. 35 zde, bytem v Šumperku.

O této žádosti bylo komisionélní vyjednávání na 1. května 1900 odpoledne ve 2 hodiny na místě stavby ustanoveno a k němu veškeří nadjmenovaní účastníci pozváni. Obec zastoupena starostou Janem Jáně, radním Pavlem Březinou a členem výboru Janem Bendou.

Po sejíti se veškerých zúčastněných přikročeno k projednávání.

Spolek „Svatopluk“ jest zastoupen svým předsedou, pak místopředsedou Janem Motykou a jednatelem Františkem Březinou.

Průčelní čára stavební nebude přesahovati dosavadní hranici, kteréžto dotýkati se budou jen risality, které přes průčelí domu 20 cm vysazeny jsou a tvoří hranici stavební čáry.

Ze strany sousedky p. Teresie Langrové zřízena bude na stavební čáře rovná zed bez výstupku. Ze strany levé, t.j. se strany souseda p. Josefa Pavlíka zřízena bude hlavní zed asi 4,30 m od hranice zmíněného souseda a sice v té samé rovině, jak hlavní zeď nyní tam stojící kaple vedena jest. Ve vzdálenosti 10,50 m počne hlavní zeď sálu a spolkové místnosti, která přečnívati bude přes štítní zeď hlavní budovy 3,30 m tak, že odkapní prostora mezi nově zřízenou stavbou a plotem majitele domu číslo 34 bude mezera asi 1 metr. Soused p. Josef Pavlík vyhražuje si proto, by mu dešfová voda z okapu nově zřízené stavby nebyla pouštěna do dvora, nýbrž má se zříditi volný spád dešfové vody do hlavní stoky na ulici. Zároveň přeje si, by zřízeny byly sněhové držáky, by sníh ze střechy padající jemu na jeho majetku škodu nečinil.

Přítomná sousedka p. Teresie Langrová nečiní proti provedení této novostavby žádných námitek.

Podepsáno zúčastněnými: Janem Jáně - starostou, Josefem Pavlíkem, Rudolfem Holubem - předsedou, Pavlem Březinou - radním, Josefem Sovou - stavitelem, Janem Motykou

Druhá část

Stavba provedena bude vesměs z tvrdé ohnivzdorné hmoty. Přízemí bude podsklepeno po celé pravé straně budovy a obsahovati bude 2 světnice, kuchyň, spíži a schodiště k prvnímu patru, pod ktery'mi zároveň schody do sklepa se nalézají. -Po straně levé zůstane kaple na pozemku nyní se nalézající a 2 spolkové místnosti. Za touto budovou zřízen bude sál, zákonitým požadavkům vyhovující, t.j. opatřen dvěma, po případě třema východy. Za sálem zřízeny budou dvě menší místnosti, sloužící jako převlékárny. V prvním patře zřízeno bude 5 světnic, 2 kuchyně, předsíň, spíže, veranda čili pavlače na železných nosičích spočívající, kteréžto sloužiti bude jakožto příchod k záchodům, dále schody na hůru s ohnivzdorným uzavřením. Střechy zřízeny budou z konstrukce ze dřeva s krytinou břidlicovou. Komíny budou vesměs neprůlezné, ruské, s čištěním s půdy, kteréžto otvory na půdu uzavřeny budou dvojitými dvířky komínovými. Světnice a spíže, jedna kuchyně nad místnostmi spolkovými zřízeny nebudou. Žumpa, do kteréžto výkaly záchodové vedeny budou, zřízena bude tak, jak stavební řád předpisuje.

Sklepy budou klenuté, ostatní stropy veškerých místností trámové ze spodním šalováním a rákosem pobité a zomítnuté.

Kaple zakladatelem Josefem Langrem zřízená má zůstati vyhražena pro obřady církevní, jak dříve.

Ze stanoviska veřejného a požárového nečiní obec proti provedení této novostavby žádných překážek. Taktéž nečiní přítomný soused p. Josef Pavlík proti provedení novostavby žádných námitek.

Poněváč p. starosta, jakožto člen stavební komise při jeho úřadování zároveň práva majetku obce na kaple nehájil, jsem nucen jakožto člen výboru tyto práva obce na majetku kaple hájit.

Ctěný spolek „Svatopluk" zamýšlí na stavební ploše se nacházející kapličku do stavby domu zastavit, s kterýmžto by kaple jedno tvořila.

Obec s ohledu spolumajetnosti na kapli nemůže nikdy zvoliti libovolné nakládání s touto kaplí a sice tak dlouho, pokud čtenářský spolek by se nezavázal, obci a dědicům po p. Langrovi slušnou novou kapli na svůj náklad postaviti. Pokud civilním rozhodnutím c.k. okr. soudu přes majetek této kaple právoplatně rozhodnuto nebude, nemůže se povolení ku stavbě dáti.

Podepsáno zúčastněnými: Jan Jáně, Rudolf Holub, František Březina, Jan Benda

Třetí část

Pokračování dne 14. května 1900. Spolek „Svatopluk" hodlá dle sdělení svého předsedy stavební plán změnit v tom směru, že kaple na stavební ploše se nacházející, se rozbourá a na jiné k tomu účelu od Teresie Langerové zakoupené místo v těch samých rozměrech jako nynější kaple se postaví. Aby zjednán byl příchod k nové kapli, přenechá obec Bludov dle usnesení výboru ze dne 11. května 1900 potřebnou plochu z obecního návsí na tom místě, kde nyní obecní žebříky se nalézají. Střecha pod níž žebříky uloženy jsou, se odstraní. Na onom místě, kde dle nákresů původně nalézati se měla kaple, zřídí se obytné světnice, což se v nákresích opraví. Stavební úřad souhlasí s rozbouráním nynější kaple a opravou nákresů a schvaluje je. Ohledně novostavby kaple podá se zvláštní žádost za udělení povolení ku stavbě. Novostavba spolkového domu obdrží běžné číslo poplatné 353. Ukončení novostavby budiž představenstvem obce oznámeno za účelem udělení povolení k užívání a obývání.

Schválené nákresy doručí se s povolením ke stavbě p. předsedovi spolku „Svatopluk". Po přečtení skončeno a podepsáno.

Podepsáno zúčastněnými: Rudolfem Holubem - předsedou „Svatopluku“ a Janem Jáněm - starostou

Čtvrtá část

Dne 20. září 1900 oznamuje předseda katolického čtenářského - zábavního spolku „Svatopluk“, že novostavba spolkového domu číslo 353 v Bludově ve všech svých částech ukončena jest a žádá zároveň, aby kolaudace novostavby pokud možná v neděli dne 23. září 1900 provedena byla, zároveň i kolaudace kaple. Ku vyřízení této žádosti ustavena byla kolaudace novostavby na neděli dne 23. září 1900 odpoledne ve 2 hodiny a k tornu pozván stavitel p. Josef Sova, obvodní lékař p. Dr. Sloupenský, jakož i předseda spolku „Svatopluk“.

Jelikož kolaudační komise dle svého dobrozdání veškeré místnosti novostavby za způsobilé k obývání uznala a celá novostavba předpisům řádu stavebního vyhovuje, tedy schvaluje se novostavba a uděluje se dnešním dnem povolení k užívání veškerých částí nového domu číslo 353 v Bludově. Písemné povolení k užívání doručí se podnikateli novostavby za účelem podání žádosti o osvobození placení daně.

Podepsán: starosta Jan Jáně

Eva Kösslerová

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.