Odesílání...

 

Načítání...

Úřední hodiny:   PO a ST:  7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00

Matriční úřad

Kontaktní osoba:
Matrikářka: Ludmila Skoumalová
Telefon: +420 583 301 435, +420 733 534 890
E-mail: skoumalova@ou.bludov.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00

Matriční úřad Bludov vede matriční knihy narození, úmrtí a uzavření manželství pro obce Bludov, Bohutín a Chromeč.

Odkazy:

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na stejnou úroveň. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Občanský sňatek se uzavírá před starostou nebo místostarostou obce Bludov nebo před pověřeným členem Zastupitelstva obce Bludov.

K uzavření manželství jsou radou obce stanoveny sudé soboty. Mimo stanovený termín lze sňatek uzavřít po dohodě s matričním úřadem. Pro výkon sňatečných obřadů jsou určeny obřadní síně na zámku v Bludově nebo v Obecním klubu. Rovněž lze po dohodě s matričním úřadem provést obřad na jiném vhodném místě.

Svatební termíny lze rezervovat osobně v kanceláři matriky, telefonicky nebo e-mailem – viz. kontakt.

Termíny pro uzavření manželství na následující kalendářní rok začíná matriční úřad rezervovat nejdříve v září stávajícího roku.

Matriční úřad vyplní s přítomnými snoubenci dotazník k uzavření manželství, přičemž snoubenci předloží příslušné doklady.

Doklady potřebné k uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou státními občany České republiky: - platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Snoubenec, který je cizincem, předloží:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 7. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Údaje 2 - 4 mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka (netýká se dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Doklady z některých zemí musí obsahovat vyšší ověření – Apostille nebo musí být superlegalizovány.

Je-li snoubenec cizincem, dále předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Správní poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci

 • nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3.000 Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč

Poplatky se hradí hotově na pokladně obecního úřadu, a to v den sepsání dotazníku k uzavření manželství.

Prohlášení o uzavření církevního sňatku lze učinit před příslušným orgánem oprávněné církve, a to před osobou pověřenou touto církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá na místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

K uzavření církevního sňatku je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, a má platnost 6 měsíců ode dne vydání. K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou.

ADRESA A KONTAKT OBCE BLUDOV

Obecní úřad Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov

Email:
podatelna@ou.bludov.cz
(oficiální podání)
info@ou.bludov.cz

ID datové schránky:
sa8bfg9

IČ: 00302368     
DIČ: CZ00302368

Bankovní spojení:     
Česká spořitelna, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1905607389/0800 (příjmový účet obce)

Portál veřejné správyPolicieOtevřeteEvropská databankaEpusa.czJeseníkyMěsta obceCzech pointBlind friendly

Copyright (c) 2020 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Netsimple.

Tato stránka využívá pouze technické cookies pro správnou funkčnost webových stránek. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.